ข้อกำหนดการใช้งาน – Terms and Conditions

1. ข้อตกลง

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลงเหล่านี้ของเว็บไซต์ รวมถึงเงื่อนไขการใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด อีกทั้งยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตจากการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ วัสดุที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายทางการค้ากฎหมายที่ใช้บังคับ

2. อนุญาตการใช้งาน

โดยอนุญาตให้ทำการดาวน์โหลดเนื้อหาแบบชั่วคราวหนึ่งสำเนา (ข้อมูลหรือซอฟต์แวร์) บนเว็บไซต์ Based on Build สำหรับส่วนบุคคล เป็นการดูชั่วคราวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น นี่คือการให้อนุญาตไม่ใช่การโอนกรรมสิทธิ์และภายใต้ใบอนุญาตนี้คุณไม่ควรที่จะ:

แก้ไขหรือคัดลอกเนื้อหา;

ใช้เนื้อหาเพื่อการค้าใด ๆ หรือสำหรับการแสดงในพื่นที่สาธารณะใดๆ (ไม่ว่าจะเป็นในเชิงพาณิชย์หรือที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์);

พยายามที่จะแยกหรือถอดรหัสโปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของ Based on Build;

ลบลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือสัญลักษณ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นจากเนื้อหา; หรือ

ส่งเนื้อหาให้กับบุคคลอื่นหรือ “เลียนแบบ” เนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์อื่น ๆ

การอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติถ้าหากคุณละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้ และอาจถูกยกเลิกโดย Based on Build ในเวลาใดก็ได้ เมื่อยกเลิกการรับชมของคุณในเนื้อหาเหล่านี้หรือเมื่อมีการยกเลิกการอนุญาตนี้ คุณจะต้องทำลายเนื้อหาหรือข้อความดาวน์โหลดใด ๆ ในความครอบครองของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือการพิมพ์

3. ขอสงวนสิทธิ์

ข้อมูลเนื้อหาบนเว็บไซต์ของ Based on Build จัดทำขึ้นตาม “อย่างที่เป็น” Based on Build ไม่มีการรับประกัน, ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย, และขอปฏิเสธการรับประกันและข้อขัดแย้งอื่น ๆ ทั้งหมด, รวมถึงไร้ขีดจำกัด, การรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขของการซื้อขาย, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ Based on Build ไม่รับประกันหรือให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง, ผลของแนวโน้มหรือความน่าเชื่อถือของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าวหรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

4. ข้อจำกัด

ไม่ว่ากรณีใดที่ Based on Build หรือซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึง, โดยไม่มีข้อจำกัด, ความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียข้อมูลหรือกำไร, หรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของ Based on Build แม้ว่า Based on Build หรือตัวแทนที่มีอำนาจของ Based on Build ได้รับแจ้งโดยคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัด ในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดของความรับผิดต่อความเสียหายที่ตามมาหรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

5. การแก้ไขและความผิดพลาดในการพิมพ์

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ Based on Build อาจรวมถึงเทคนิคการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพ Based on Build ไม่รับประกันว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของตนมีความถูกต้อง, สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน

Based on Build อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของตนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Based on Build ไม่ได้ทำข้อผูกมัดใดๆ ในการปรับปรุงเนื้อหา

6. ลิงก์

Based on Build ไม่ได้ทำการตรวจสอบเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงออกไปบนอินเทอร์เน็ตและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ดังกล่าว รวมถึงการเชื่อมโยงต่าง ๆ ไม่ได้แสดงถึงการรับรองโดยเว็บไซต์ของ Based on Build การใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวการเชื่อมโยงใด ๆ ที่เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้

7. ข้อตกลงและเงื่อนไขปรับเปลี่ยนการใช้เว็บไซต์

Based on Build อาจมีการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ของเว็บไซต์ตนได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จากการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของฉบับปัจจุบัน

8. กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ Based on Build จะอยู่ภายใต้กฎหมายของภาครัฐ, ประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่ใช้บังคับของการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป

1. Terms

By accessing this website, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws, and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this website are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) Based on Build website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
modify or copy the materials;
use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Based on Build’s website;
remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
transfer the materials to another person or “mirror” the materials on any other server.
This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Based on Build at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

materials on Based on Build’s web site are provided “as is”. Based on Build makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Based on Build does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall Based on Build or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Based on Build’s Internet site, even if Based on Build or a Based on Build authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on Based on Build’s web site could include technical, typographical, or photographic errors. Based on Build does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Based on Build may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Based on Build does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

Based on Build has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Based on Build of the site. Use of any such linked website is at the user’s own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

Based on Build may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then-current version of these Terms and Conditions of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to Based on Build’s web site shall be governed by the laws of the State of 10beasts.com without regard to its conflict of law provisions.

General Terms and Conditions applicable to Use of a Web Site.